اخبار نظارت بر پایش

.

بازدید کارشناسان دفتر پایش فراگیر از آزمایشگاه های دانشگاه سمنان

بازدید کارشناسان دفتر پایش فراگیر سازمان از دو دانشکده کویر شناسی و گردشگری ( بخش خاک ) و دانشکده شیمی ( بخش شیمی ها و فلزات سنگین ) دانشگاه سمنان و بررسی وضعیت عمومی آزمایشگاه ، تجهیزات ، امکانات ، مواد مصرفی، کالیبره بودن دستگاه ها و نحوه اجرای دستورالعمل های آنالیز
در راستای افزایش بهره مندی از توانمندی های مراکز علمی ، تحقیقاتی و دانشگاهی استان ها در انجام امر خود اظهاری مراکز صنعتی ، تولیدی ، معدنی و خدماتی در قالب آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و پیرو تقاضای دانشگاه سمنان به منظور اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد ، در مورخ 6/8/1402 کارشناسان دفتر پایش فراگیر سازمان آقای مهندس گندم کار و سرکار خانم مهندس اسکندری به همراه کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از دو دانشکده کویر شناسی و گردشگری ( بخش خاک ) و دانشکده شیمی ( بخش شیمی ها و فلزات سنگین ) دانشگاه سمنان بازدید صورت پذیرفته و همچنین وضعیت عمومی آزمایشگاه ، تجهیزات ، امکانات ، مواد مصرفی، کالیبره بودن دستگاه ها و نحوه اجرای دستورالعمل های آنالیز مورد بررسی قرار گرفت و در پایان به منظور انجام تست مقایسه ای نمونه مجهول در اختیار آزمایشگاه های معتمد دانشگاه قرار گرفت.
بيشتر