اخبار نظارت بر پایش

بازديد تيم كارشناسي دفتر پايش فراگير جهت نظارت بر عملكرد آزمايشگاه هاي معتمد استان اصفهان

بازديد تيم كارشناسي دفتر پايش فراگير جهت نظارت بر عملكرد آزمايشگاه هاي معتمد استان اصفهان

تيم كارشناسي دفتر پايش فراگير به منظور نظارت بر عملكرد و وضعيت عمومي آزمايشگاه اداره کل و همچنين بازديد و بررسي مدارك و مستندات 4 آزمايشگاه معتمد استان، طي سفر دو روزه به استان اصفهان عزیمت كردند.
تيم كارشناسي دفتر پايش فراگير آلودگي محيط زيست سازمان سر کار خانم ها طباطبايي، نوربخش و اسدي با همراهي خانم شيران همكار اداره كل  محیط زیست استان، جهت نظارت بر عملكرد آزمايشگاه هاي معتمد (شيمي تجزيه اسپادانا، معيار دانش پارس، فولاد آزمونه و كيميا پژوه البرز ) و رسيدگي به درخواست تمديد اعتبار و افزايش دامنه توانمندی آنها، طي سفر دو روزه به استان اصفهان از اين آزمايشگاه ها بازديد نمودند.
در حاشیه این بازدید، وضعیت عمومی آزمایشگاه، مذاکره با کارشناسان مربوطه، تجهیزات، امکانات، کلیه استانداردها، مواد شیمیایی، مواد مصرفی و دستورالعمل های آماده سازی، آنالیز، صحه گذاري بر نتايج و مواد مرجع آنها، تسلط کارشناس بر اجرای دستورالعملهای آنالیز و پاسخگویی به سوالات، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در مورد زمینه فعالیت شرکت و عملکرد آنها در خصوص پایش های خوداظهاری مورد بررسی و راهنمائی های لازم از سوی کارشناسان دفتر پايش فراگير و اداره کل صورت گرفت.
پس از بازدید بعمل آمده با توجه به توانمندی آزمایشگاهها مقرر گردید نسبت به ارائه نمونه مجهول جهت تست مقایسه ای و تصمیم گیری نهایی جهت تمدید و ارتقاء پارامترهای درخواستی در گواهینامه معتمد شرکت مزبور اقدام گردد.
عكس های مرتبط :
بيشتر