اخبار نظارت بر پایش

بازدید و پایش از وضعیت آلایندگی کارخانه پودر سنگ پرویز بنیادی

بازدید و پایش از وضعیت آلایندگی کارخانه پودر سنگ پرویز بنیادی

بازدید و پایش تیم کارشناسی محیط زیست از وضعیت آلایندگی کارخانه پودر سنگ پرویز بنیادی در مورخ 5/4/1402 انجام و نتایج حاصله در سامانه جامع محیط زیست بارگذاری و اقدامات مترتب بر آن انجام پذیرفت
پایش و بازدید وضعیت آلایندگی کارخانه پودر سنگ پرویز بنیادی واقع در شهرستان زرندیه توسط کارشناس دفترپایش فراگیر آقای متولی به همراه آقایان محرابیان رئیس اداره امور آزمایشگاه و رستم خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرندیه از واحد مزبور صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است پایش های لازم به استناد شاخص های آلایندگی واحد انجام و نتایج حاصله در سامانه جامع محیط زیست بارگذاری و اقدامات مترتب بر آن انجام شد . همچنین مقرر گردید مسئولین واحد مزبور برنامه جامع زیست محیطی به منظور رفع آلایندگی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ارائه نمایند.
 
عكس های مرتبط :
بيشتر