اخبار نظارت بر پایش

بازدید نظارتی کارشناسان دفتر پایش فراگیر و ارائه آموزش های پایش خاک و پساب در استان گلستان

بازدید نظارتی کارشناسان دفتر پایش فراگیر و ارائه آموزش های پایش خاک و پساب در استان گلستان

در راستای نظارت بر فعالیت های پایش در ادارات کل استانها و ارائه آموزش های لازم در حوزه پایش، تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر در تاریخ 28/3/1402 به استان گلستان عزیمت و ضمن بازدید از آزمایشگاه اداره کل استان و ارائه آموزش های تخصصی و رفع ابهامات همکاران استانی در حوزه پایش و خوداظهاری خاک در راستای اقدامات قانون حفاظت از خاک و بخش آزمایشگاه شیمی، تصفیه خانه های شهرک های صنعتی آق قلا و بندر گز در شهرستان های نامبرده مورد بازدید و نمونه برداری پساب خروجی واحد قرار گرفته و همچنین یک مورد آزمون مقایسه ای با یکی از آزمایشگاه های معتمد استان هماهنگی و اقدام گردید.
در راستای نظارت بر فعالیت های پایش در ادارات کل استانها و ارائه آموزش های لازم در حوزه پایش، تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر متشکل از آقایان گندم کار و لاریجانی در تاریخ 28/3/1402در اداره کل استان گلستان حضور بهم رساند.
طی این ماموریت، ضمن بازدید از آزمایشگاه اداره کل استان، و برگزاری نشست با همکاران آزمایشگاه اداره کل، ضوابط و مقررات مربوط به حوزه پایش در قانون حفاظت از خاک با ایشان مرور شده و ابهامات مربوطه مورد بحث و رفع قرار گرفت. متعاقبا طی بازدید از شهرک های صنعتی یاد شده، کلیات نحوه طراحی و اجرای یک برنامه پایش خاک از واحد مد نظر به صورت عملی تبیین گردید.
همچنین در این ماموریت ، در حوزه تخصصی بخش شیمی به همراه رییس اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک اداره کل آقای بیاضی و کارشناسان  آزمایشگاه اداره کل آقای رضایی ،آقای عادلی  از تصفیه خانه های شهرک های صنعتی آق قلا واقع در شهرستان آق قلا و بندر گز واقع در شهرستان بندر گز بازدید بعمل آمد، که پس از بررسی و مشاهده تصفیه خانه فاضلاب آق قلا،  شهرک دارای سیستم هوازی و لجن فعال بوده و در دو فاز طراحی شده است و به منظور انجام تست مقایسه ای یکی از آزمایشگاه های استان گلستان، نسبت به برداشت نمونه مشترک از خروجی تصفیه خانه اقدام شد.

فرآیند تصفیه خانه شهرستان بندر گز نیز مشابه تصفیه خانه فاضلاب آق قلا بوده و در زمان بازدید سیستم تصفیه خانه که بصورت هوازی و لجن فعال است . تصفیه خانه در دو فاز طراحی شده است و نمونه برداری انجام پذیرفت که نمونه ها جهت آنالیز به آزمایشگاه ستادی دفتر پایش فراگیر انتقال یافت.
بيشتر