اخبار نظارت بر پایش

بازدید تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست کشور جهت نظارت بر خوداظهاری صنایع استان کرمانشاه

بازدید تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست کشور جهت نظارت بر خوداظهاری صنایع استان کرمانشاه

تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست کشور به منظور نظارت بر انجام خوداظهاری و همچنین بازدید و بررسی مکان، مدارک و مستندات 3 آزمایشگاه های معتمد استان کرمانشاه طی سفر دو روزه به استان کرمانشاه، از وضعیت زیست محیطی سه واحد صنعتی استان بازدید کرد.
تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست کشور خانم ها ابراهیمی و نوربخش با همراهی رئیس گروه بخش صنعت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم خانم آویشن و همکاران اداره کل استان جهت نظارت بر انجام خوداظهاری و بررسی بیشتر دو واحد نیروگاه استان و مجتمع ذوب آهن بیستون طی سفر دو روزه به استان کرمانشاه از این واحدها بازدید نمودند. در این خصوص نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد استان کردستان نیز انجام پذیرفت. بر اساس بازدید به عمل آمده در مجتمع ذوب آهن بیستون، به منظور افزایش راندامان کنترل آلودگی خروجی دودکش، سیستم کنترلی واحد که شامل غبارگیر کیسه ای می باشد در حال جایگزینی با سیستم بزرگتر می باشد که مقرر گردید پس از پایان کار، مراتب توسط واحد مذکور به اداره کل استان اطلاع رسانی و بازدید نهایی توسط کارشناسان مجموعه اداره کل انجام پذیرد.
عكس های مرتبط :
بيشتر