اخبار نظارت بر پایش

پایش نظارتی بر عملکرد دستگاه بی خطر ساز  بیمارستان سلامت فردا و بیمارستان صارم

پایش نظارتی بر عملکرد دستگاه بی خطر ساز بیمارستان سلامت فردا و بیمارستان صارم

در راستای پایش و نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز رئیس گروه پایش بیولوژی دفتر پایش فراگیر از بیمارستان سلامت فردا و بیمارستان صارم بازدید نمود.
درتاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ و ۱۴۰۱/۱۰/۷  به منظور صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند عفونی، رئیس گروه پایش پارامترهای بیولوژی دفتر پایش به همراه کارشناسان آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، از بیمارستان بیمارستان سلامت فردا و بیمارستان صارم بازدید نمودند. در این راستا بر عملکرد آزمایشگاه های معتمد نیز نظارت بعمل آمد که با توجه به برخی تخلفان مشاهده شد  مطابق قوانین و مقرارت موجود برخورد گردید. لازم به ذکر است صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز مورد انجام گرفت. ویال گذاری باکتریایی انجام و جهت آزمایش به آزمایشگاه منتقل گردید و پایش راهبری و پایش شیمیایی شامل تست بوویدیک و کلاس 6 نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بيشتر