اخبار نظارت بر پایش

پایش نظارتی گروه پایش بیولوژی و شیمی دفتر پایش فراگیر  از استان های زنجان، قزوین و تهران

پایش نظارتی گروه پایش بیولوژی و شیمی دفتر پایش فراگیر از استان های زنجان، قزوین و تهران

در راستای پایش و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های معتمد و بررسی آالیندگی واحدهای صنعتی و غیر صنعتی مسئولین گروه پایش بیولوژی و شیمی دفتر پایش فراگیر از استان های زنجان، قزوین و تهران بازدید بعمل آوردند.
درتاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ رئیس گروه پایش پارامترهای بیولوژی و مسئول بخش فیزیکوشیمی دفتر پایش به استان های زنجان و قزوین عزیمت نمودند در این راستا کارخانه شیر پاستوریزه دنیز و بیمارستان امدادی شهرستان ابهر مورد بازدید و پایش قرار گرفت، سپس پایش بیمارستان والیت قزوین انجام پذیرفت. همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ از بیمارستان امید تهران نیز بازدید بعمل آمد در طی بازدید و پایش های بعمل آمده، عملکرد آزمایشگاه های معتمد مستقر در شهرستان ابهر، قزوین و کرج نیز مورد بررسی قرار گرفت و در صورت متخلف بودن برخوردهای الزم مطابق مقررات موجود انجام پذیرفت. الزم به ذکر است در این راستای صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز، ویال گذاری باکتریایی انجام و جهت آزمایش به آزمایشگاه منتقل گردید و پایش راهبری و پایش شیمیایی شامل تست بووویدیک و کالس 6 نیز مورد بررسی قرار گرفت همچنین نمونه پساب گرفته شده نیز جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل گردید.
بيشتر