اخبار دفتر

.

برگزاري دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی نمونه برداری و پایش آلودگی های خروجی منابع ثابت (دودکش) مطابق با آخرین روش های استاندارد موجود

درتاریخ های 17/11/1402 و 18/11/1402 دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی نمونه برداری و پایش آلودگی های خروجی منابع ثابت (دودکش) مطابق با آخرین روش های استاندارد موجود با همکاری پژوهشکده محیط زیست طی دو روز بصورت تئوری و عملی در محل پژوهشکده محیط زیست تشکیل گردید.
در آغاز دوره جناب آقای دکتر طاهری مدیرکل محترم دفتر پایش فراگیر در خصوص اهمیت پایش و همچنین صحت داده های مکتسبه توسط آزمایشگاه های معتمد و قوانین و ضوابط خوداظهاری و پایش و نیازمندی های آموزشی و ارتقاء و به روز رسانی امر پایش و نمونه برداری سخنرانی نموده اند سپس جناب آقای دکتر شیردم رییس محترم پژوهشکده محیط زیست در خصوص برخی از پارامتر ها و نیاز آموزش مطابق با آخرین متدها و استانداردها سخنرانی نمودند .در ادامه آموزش تئوری دوره  توسط جناب آقای دکتر حاجی عبدللهی ارائه گردید. در روز دوم آموزش ، نمونه برداری و آنالیز بصورت عملی با استفاده از دستگاه های TCR Tecora و Sick502  و Sitron در واحد صنعتی- تولیدی داروسازی خوارزمی آموزش داده شده است.
نسخه قابل چاپ
بيشتر