اخبار دفتر

برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات آزمایشگاه های معتمد.

برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات آزمایشگاه های معتمد.

در راستاي نظارت بر عملکرد آزمايشگاه‌هاي معتمد و بررسی برخی تخلفات، بر اساس شيوه نامه انضباطي آزمایشگاه های معتمد، بدین منظور سی و یکمین جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات آزمایشگاه های معتمد کشور در روز دو شنبه مورخ 13/09/1402 با حضور جناب آقای دکتر طاهری مدیر کل دفتر پایش فراگیر، سرکار خانم مهندس سمایی معاون دفتر پایش فراگیر، آقای مهندس لاریجانی دبیر کمیته تخلفات آزمایشگاه های معتمد در سازمان ، کارشناسان مرتبط با پرونده، نمایندگان محترم دفاتر تخصصی و نظارتی سازمان و آزمایشگاه های معتمد در محل دفتر پایش فراگیر برگزار گردید..
برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات آزمایشگاه های معتمد.
در راستاي نظارت بر عملکرد آزمايشگاه‌هاي معتمد و بررسی برخی تخلفات،  بر اساس شيوه نامه انضباطي آزمایشگاه های معتمد -نحوه رسیدگی به تخلفات در شرایطی که تخلف از طرف آزمایشگاه های معتمد صورت پذیرفته است -  بدین منظور سی و یکمین جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات آزمایشگاه های معتمد کشور در روز دو شنبه مورخ 13/09/1402 با حضور جناب آقای دکتر طاهری مدیر کل دفتر پایش فراگیر، سرکار خانم مهندس سمایی معاون دفتر پایش فراگیر، آقای مهندس لاریجانی دبیر کمیته تخلفات آزمایشگاه های معتمد در سازمان و کارشناسان مرتبط با پرونده، سرکار خانم جوانبخت، سرکار خانم اسدی و سرکار خانم دانشیار با حضور نمایندگان محترم دفاتر تخصصی و نظارتی سازمان  و نیز نمایندگان آزمایشگاه های معتمد در محل دفتر پایش فراگیر برگزار گردید.. در این جلسه پرونده تخلفاتی چهار آزمایشگاه معتمد در  استان های البرز و تهران مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی مستندات و استماع دلایل نمایندگان آزمایشگاه های مذکور، تصمیمات  مرتبط با تخلف ، صادر و نتیجه متعاقبا به ادارات کل استان های فوق الذکر ارسال خواهد گردید.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بيشتر