اخبار دفتر

.

برگزاری دهمین جلسه تدوین شیوه نامه پایش فلر

دهمین جلسه کارگروه تدوین شیوه نامه پایش فلر با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در دفتر پایش فراگیر در مورخ 12/09/1402 صورت پذیرفت.
در مورخ 12/09/1402 به منظور تدوین شیوه نامه پایش فلر پیرو تبصره 4 ماده 4 تصويب نامه معيارهاي تعيين سطح آلايندگي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده هيئت محترم وزيران به شماره 241670 / ت59793 ه مورخ 27 / 12 / 1401 دهمین جلسه کارگروه با  حضور نمایندگان وزارتخانه های نفت، کشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در دفتر پایش فراگیر برگزار گردید. در این جلسه نقطه نظرات کارشناسی و فنی به بحث و بررسی گذاشته شده و نهایتا شیوه نامه مذکور تهیه، تدوین و تصویب گردیده است. مقرر گردید اقدامات آتی لازم جهت اجرای مفاد شیوه نامه بعمل آید. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر