اخبار دفتر

برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز

برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز

روز سه شنبه دهم خرداد ماه سال جاری کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز با حضور مدیرکل، معاون و کارشناسان دفتر پایش فراگیر، معاون دفتر مدیریت پسماند، مشاور معاون محیط زیست انسانی، نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، نیرو، نفت، صنعت و اتاق بازرگانی در دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
این جلسه در ادامه جلسات پیشین جهت رسیدن به دستورالعمل مورد تایید کلیه اعضا کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در خصوص اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در روز دهم خرداد ماه سال جاری در محل دفتر پایش فراگیر برگزار گردید. در این جلسه مدیرکل، معاون و کارشناسان دفتر پایش فراگیر، معاون دفتر مدیریت پسماند، مشاور معاون محیط زیست انسانی، نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، نیرو، نفت، صنعت و اتاق بازرگانی حضور داشتند.
نسخه قابل چاپ
بيشتر