اخبار دفتر

.

حضور در جلسه کمیته به روزرسانی فهرست تجهیزات مورد تایید سنجش آلودگی هوا

پیرو دعوت دفتر نظارت بر معیارهای مصرف و انرژی و محیط زیست در روز یکشنبه اول خرداد ماه سال جاری هلنا کعبی مدیرکل دفتر پایش فراگیر به همراه زهرا سمایی معاون این دفتر  و نیز رئیس گروه و کارشناسان مربوطه در جلسه کمیته به روز رسانی فهرست تجهیزات مورد تایید سنجش آلودگی هوا حضور به هم رساندند.
در روز اول خرداد ماه سال جاری پیرو دعوت دفتر نظارت بر معیارهای مصرف و انرژی و محیط زیست، هلنا کعبی مدیرکل دفتر پایش فراگیر به همراه زهرا سمایی معاون این دفتر  و نیز رئیس گروه و کارشناسان مربوطه در جلسه کمیته به روز رسانی فهرست تجهیزات مورد تایید سنجش آلودگی هوا حضور به هم رساندند. در این جلسه نمایندگان سازمان هواشناسی، سازمان ملی استاندارد و آقای دکتر یوسف رشیدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز حضور داشتند. از جمله تصمیمات اخذ شده در این جلسه می توان به تدوین دستورالعمل اجرایی استاندارد ملی سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه های سنجش آلودگی هوا با مشارکت سازمان متبوع، سازمان ملی استاندارد و سازمان هواشناسی و ارزیابی تولیدات داخلی مرتبط با  ایستگاه های پایش کیفی هوا در کمیته علمی کشوری از منظر احراز استاندارد ملی یا جهانی اشاره کرد.
نسخه قابل چاپ
بيشتر