تازه های پایش

.

سهم فرزندانمان از آلودگی هواترجمه : نرجس شهمیری

آلودگی هوا متشکل از آلاینده های گازی و ذرات معلق است . ذرات معلق که بر اساس اندازه خود به ذرات دانه درشت (PM10) و ذرات ریز ( PM2/5) و ذرات ریزتر  از (PM2/5) طبقه بندی می شود و آلاینده های گازی  شامل اکسید های نیتروژن از جمله دی اکسید نیتروژن و نیتریک اسید ،ازن ،دی اکسید گوگرد ،ترکیبات آلی فرار و مونواکسید کربن می باشند.
مطالعات نشان می دهد که افزایش 10 میکرو گرم بر متر مکعب در مواجه بلند مدت در برابر (PM2/5) با افزایش 11 درصدی در مرگ و میر قلبی و عروقی مرتبط می باشد . 

ادامه مطلب