جدید

1400/3/30 یکشنبه
دستورالعمل های آزمایش های شیمی ادامه دستورالعمل های آزمایش های شیمی دستورالعمل آزمایش های بیولوژی
 تعیین BOD 
تعیین pH به روش الکترومتری
تعیین کلرید به روش آرژانومتری
تعیین فسفر به روش کلرید قلع
تعیین کدورت به روش نفلومتری 
تعیین دترجنت به روش متیلن بلو 
تعیین منیزیم به روش محاسباتی
تعیین نیتریت با روش رنگ سنجی
 تعیین آمونیاک با روش نسلریزاسیون

تعیین قلیائیت به روش حجم سنجی
 
تعیین COD به روش هضم برگشتی باز 

تعیین پتاسیم با روش نورسنجی شعله
 
تعیین اکسیژن محلول به روش اصلاح با آزاید

تعیین هدایت الکتریکی به روش آزمایشگاهی
تعیین سدیم با روش نورسنجی نشری شعله
تعیین نیترات به روش اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش

تعیین میزان کل جامدات معلق خشک شده در◦C103
تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در◦C180 تعیین سولفات با روش وزن سنجی پس از سوزاندن رسوب
تعیین سختی کل به روش حجم سنجی با استفاده از EDTA 
 تعیین سیانور به روش فتومتری
تعیین سولفید با روش یدو متری
تعیین سولفیت با روش یدو متری
تعیین فلوراید با روش (SPADNS)
 
تعیین فسفر با روش کلرید قلع

تعیین فنل با روش رنگ سنجی
 
تعیین چربی و روغن  با روش وزن سنجی

تعیین رنگ  به روش پلاتین- کبالت

پایش دستگاه بی خطر ساز با روش اشعه
پایش اتوکلاو
پایش دستگاه بی خطرساز(غیر فعال سازی میکروبی) - گرمای خشک
پایش هیدروکلاو 
ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
سطوح ضدعفونی 
 دستورالعمل نمونه برداری از آب و پساب جهت آزمون های باکتریولوژیکی

سنجش کلیفرم ها به روش  (M.P.N)
دستورالعمل آزمون های باکتریولوژیکی
فرم صورتجلسه انجام پایش خوداظهاری
دستورالعمل آزمایش های فیزیکو شیمیایی خاک دستورالعمل سنجش فلزات سنگین دستورالعمل سنجش هیدورکربنهای نفتی


روش نمونه برداری
دستورالعمل آنالیز ترکیبات نفتی
دستورالعمل آنالیز ترکیبات  PCB
دستورالعمل آنالیز سموم فسفره در آب
دستورالعمل آنالیز  BTEX  در هوا
دستورالعمل آنالیز  BTEX در آب
دستورالعمل آنالیز سموم کلره
دستورالعمل های سنجش هوا و منابع سیار دستورالعمل ایستگاه های پایش کیفی هوا دستورالعمل های آماده سازی نمونه
دستورالعمل سنجش آلاینده های خروجی از خودرو
دستورالعمل گازهای محیطی
دستورالعمل ذرات محیطی
دستورالعمل صدای محیطی
دستورالعمل گازهای خروجی از دودکش
دستورالعمل ذرات خروجی از دودکش
محاسبات غلظت گازها و بخارات اسیدی آلاینده خروجی دودکش صنایعایستگاه ها ی پایش کیفی هوا

دستور العمل آماده سازی نمونه های بیولوژی جانوری جهت اندازه گیری فلزات سنگین
دستور العمل آماده سازی نمونه های بیولوژی جانوری جهت اندازه گیری هیدروکربنهای نفتی
دستور العملهای آماده سازی نمونه های بیولوژی گیاهی جهت اندازه گیری فلزات سنگین
بيشتر