جدید

1400/3/30 یکشنبه
دستورالعمل های آزمایش های شیمی ادامه دستورالعمل های آزمایش های شیمی دستورالعمل آزمایش های بیولوژی
 تعیین BOD 

تعیین pH به روش الکترومتری

تعیین کلرید به روش آرژانومتری

تعیین فسفر به روش کلرید قلع

تعیین کدورت به روش نفلومتری 

تعیین دترجنت به روش متیلن بلو 

تعیین منیزیم به روش محاسباتی

تعیین نیتریت با روش رنگ سنجی

 تعیین آمونیاک با روش نسلریزاسیون

تعیین قلیائیت به روش حجم سنجی

تعیین COD به روش هضم برگشتی باز 


تعیین پتاسیم با روش نورسنجی شعله

 
تعیین اکسیژن محلول به روش اصلاح با آزاید

تعیین هدایت الکتریکی به روش آزمایشگاهی

تعیین سدیم با روش نورسنجی نشری شعله

تعیین نیترات به روش اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش


تعیین میزان کل جامدات معلق خشک شده در◦C103

تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در◦C180

تعیین سولفات با روش وزن سنجی پس از سوزاندن رسوب
تعیین سختی کل به روش حجم سنجی با استفاده از EDTA 

 تعیین سیانور به روش فتومتری

تعیین سولفید با روش یدو متری

تعیین سولفیت با روش یدو متری

تعیین فلوراید با روش (SPADNS)

 
تعیین فسفر با روش کلرید قلع

تعیین فنل با روش رنگ سنجی

تعیین چربی و روغن  با روش وزن سنجی

 
تعیین رنگ  به روش پلاتین- کبالت

پایش دستگاه بی خطر ساز با روش اشعه

پایش اتوکلاو

پایش دستگاه بی خطرساز(غیر فعال سازی میکروبی) - گرمای خشک

پایش هیدروکلاو 

ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

سطوح ضدعفونی
 

 دستورالعمل نمونه برداری از آب و پساب جهت آزمون های باکتریولوژیکی

سنجش کلیفرم ها به روش  (M.P.N)

دستورالعمل آزمون های باکتریولوژیکی

فرم صورتجلسه انجام پایش خوداظهاری

دستورالعمل پایش دستگاه تصفیه پسماند عفونی به روش ماکروویو خردکن دار
دستورالعمل آزمایش های فیزیکو شیمیایی خاک دستورالعمل سنجش فلزات سنگین دستورالعمل سنجش هیدورکربنهای نفتی

دستوالعمل نمونه برداری خاکدستورالعمل آماده‌سازي اوليه خاك جهت آزمايشهاي فيزيكوشيميايي


دستورالعمل آزمايش تعيين در صد رطوبت خاك و درصد اشباع خاك
دستورالعمل آزمایش تعیین pH خاک

دستورالعمل آزمایش تعیین هدایت الکتریکی  (EC) خاک

دستورالعمل آزمايش مواد آلي خاك (روش والكلي بلاك)

دستورالعمل آزمايش تعيين ميزان افت حرارتي

دستورالعمل آزمایش بافت خاک به روش هیدرومتری


دستورالعمل آزمايش كل مواد خنثي شونده خاك

دستورالعمل آزمایش تعیین چگالی واقعی و چگالی ظاهری ذرات خاک

نشریه 893- شرح روشهای شیمیایی تجزیه خاک 

نمونه برداری و نگهداری نمونه ها جهت آنالیز

اندازه گیری  فلزات سنگین در نمونه های آب و پساب


اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های خاک و رسوب

اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های بیولوژی مانند ماهی و گیاه

اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های هوا  ) فیلترهای فایبر گلاس(


اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های هوا ( فیلترهای تفلونی )

 روش نمونه برداری

دستورالعمل آنالیز ترکیبات نفتی

دستورالعمل آنالیز ترکیبات  PCB


دستورالعمل آنالیز سموم فسفره در آب

دستورالعمل آنالیز  BTEX  در هوا

دستورالعمل آنالیز  BTEX در آب

دستورالعمل آنالیز سموم کلره
دستورالعمل های سنجش هوا و منابع سیار دستورالعمل ایستگاه های پایش کیفی هوا دستورالعمل های آماده سازی نمونه
دستورالعمل سنجش آلاینده های خروجی از خودرو

دستورالعمل گازهای محیطی

دستورالعمل ذرات محیطی

دستورالعمل صدای محیطی

دستورالعمل گازهای خروجی از دودکش

دستورالعمل ذرات خروجی از دودکش

محاسبات گاز و ذرات دودكش - و تست مقايسه اي معتمد 1-1402ایستگاه ها ی پایش کیفی هوا

دستور العمل آماده سازی نمونه های بیولوژی جانوری جهت اندازه گیری فلزات سنگین

دستور العمل آماده سازی نمونه های بیولوژی جانوری جهت اندازه گیری هیدروکربنهای نفتی

دستور العملهای آماده سازی نمونه های بیولوژی گیاهی جهت اندازه گیری فلزات سنگین
بيشتر