جدید

1395/9/15 دوشنبه
محتوی آموزشی آزمایش های شیمی محتوی آموزشی  بخش GC محتوی آموزشی بخش فلزات سنگین

روش های نمونه برداریدستورالعمل روشهای نمونه برداری پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب و پساب

در نمونه هاي
BTEX دستورالعمل سنجش
آب و پساب


دستورالعمل اندازه گیری ترکیبات
PCB در نمونه های رسوب، بافت زنده و آب

دستورالعمل سنجش هیدروکربن های نفتی آلیفاتیک  
و آروماتیک در نمونه های آب، خاک و
Biota

دستورالعمل سنجش سموم ارگانوفسفره در
نمونه های آب


دستورالعمل سنجش سموم کلره در نمونه
های آب، خاک و بافت زنده

دستورالعمل هاي بخش سنجش فلزات سنگين
آزمايشگاه مرجع
محتوی آموزشی بیولوژی محتوی آموزشی بخش هوا ثابت و سیار محتوی آموزشی بخش گازها و ذرات خروجی دودکش

دستورالعمل نمونه برداری از آب و پساب جهت آزمون های باکتريولوژيکی

سنجش کليفرم ها به روش تخمين محتمل ترين
تعداد (
M.P.N)

دستورالعمل آزمون های باکتريولوژيکی

پايش دستگاه بی خطر ساز - اتوکلاو

پايش دستگاه بی خطر ساز - هيدروکلاو

پايش دستگاه بی خطر ساز - گرمای خشک

دستورالعمل نمونه برداری گازها و ذرات محیطی

سنجش آلایندگی وسائل نقلیه

پایش ترکیبات 
BTEX در هوای محیط

آموزش کار با دستگاه
MRU-1600 S

آموزش کار با دستگاه سنجش 
BTEX

سنجش گاز در خروجی منابع ثابت

سنجش غبار در خروجی منابع ثابت

احتراق


محتوی آموزشی بخش فیزیکوشیمی خاک  محتوی آموزشی بخش صوت  

آشنايي با آزمايشگاه فيزيكوشيمي خاك و ملاحظات عمومي نمونه برداري و آناليزهاي فيزيكوشيمي خاك (جهت آزمايشگاههاي معتمد) 1400


 

اصول و مبانی اندازه گیری صوت زیست محیطی
 
بيشتر