پروپوزال های دریافتی

در راستای ایجاد وحدت رویه و ارتقای کمی و کیفی پایش آلاینده ها ی زیست محیطی، استفاده از ظرفیت دانشگاه های برتر به منظور بروزرسانی و تکمیل دستورالعمل های پایش در فازهای بعدی پایش کلیه صنایع در دستور کار دفتر پایش فراگیر قرار گرفت.

1400/5/2 شنبه
بيشتر

دانشگاه های همکار