دسترسی به سامانه جامع

در راستای اجرای دولت الکترونیک، رعایت حقوق شهروندی، ایجاد بانک اطلاعاتی و تسریع در انجام امورات و پاسخگویی به استعلامات بر اساس قوانین و مقررات و همچنین تحقق یکی از مهمترین وظایف معاونت محیط زیست انسانی که شناسایی و پایش منابع موجود صنعتی، معدنی، خدماتی و زیربنایی می باشد، معاونت محیط زیست انسانی با همکاری مركز برنامه ، بودجه ، فنآوري اطلاعات ، بازرسي و مديريت عملكرد از اواخر سال 1397 اقدام به تهیه سامانه ای جامع با آدرس https://iranemp.ir نموده است.

1400/4/7 دوشنبه
بيشتر